ഇതാണ് ഇസ്‌ലാം അഥവാ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട ഒരേയൊരു മതം : NIYAF BIN KHALID

ISLAAAM
  • ഇതാണ് ഇസ്‌ലാം അഥവാ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നും പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട ഒരേയൊരു മതം……ക്ഷണിക്കുന്നു ശാശ്വത രക്ഷാ മാർഗത്തിലേക്ക്  ….  വളച്ചു കെട്ടില്ലാതെ കോട്ടിമാട്ടലില്ലാതെ കണ്ണൂർ സിറ്റി ആദം സേട്ട് കടലോരത്തു  നടന്ന പൊതു പ്രഭാഷണം

NIYAF BIN KHALID 

PART 01:

 

PART 02: