ഇതാണ് ഇസ്ലാം അഥവാ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഏക മതം : SHAMSUDEEN PALATH

iuiii

തൌഹീദ് ,രിസാലത് , ആഖിറത്ത് എന്നിവ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട്  ഇസ്ലാമിനെ തനതായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണം*****
“ഇതാണ് ഇസ്ലാം  അഥവാ അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട ഏക മതം”_ശംസുദ്ധീൻ ഫരീദ് പാലത്ത് _ പൊതു പ്രഭാഷണം _1437

Part 01  ***5 mb

Download

 

 

Part 02  ** 7 MB

Download