കാരുണ്യമുള്ളവനാവുക _ 1439 SHAWAL 22 H_ ABDUL MUHSIN AIDEED

kaarunyam

KAARUNYAMULLAVANAAVUKA_JUMUA KHUTUBA_1439 SHAWAL 22_ABDUL MUHSIN AIDEED…

കാരുണ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏതു നിലപാടുകളിലും പ്രകടമായ വിശേഷണവും, അടിസ്ഥാന സ്വഭാവവുമാണ്. കാരുണ്യമുള്ളവരാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച്; നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ-വര്‍ഗീയ കൊലപാതകങ്ങള്‍ക്കെതിരെ..
PRESS DOWNLOAD BUTTON_8.5 MB