ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം : ABDUL NASWAR MADANI PART 1-3:

aq

ക്ഷമിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വർഗം _
എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും മഗ് രിബ് നമസ്കാരാനന്തരം
വാടാനപ്പള്ളി ( തൃശൂർ) മസ്ജിദുൽ റഹ്‌മാനിൽ നടന്ന ദർസ്  – 1438 മുഹറം

PART 01


PART 02


PART 03