മടങ്ങുക നാം സലഫുകളിലേക്ക്…MANJERI PUBLIC PROGRAME_1441 RABEUL AWAL_2019 NOV22

മടങ്ങുക നാം സലഫുകളിലേക്ക്…MADANGUKA NAAM SALAFUKALILEEK
MANJERI PUBLIC PROGRAME_1441 RABEUL AWAL 25 _2019 NOV22 FRIDAY

SPEECH  1
SAJID BIN SHAREEF 
ആരാണ് സലഫുകള്‍ 

SPEECH 2
അല്ലാഹുവിനെ അറിയുക ALLAHUVINE ARIYUKA
അബ്ദു റഊഫ് നദ് വി. ABDUL RAUF NADWI


SPEECH 3
തൗഹീദ് -ഇസ് ലാമിന്റ അടിത്തറ  THOUHEED ISLAAMINTE ADITHARA
നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്   NIYAF BIN KHALID


SPEECH 4
റസൂലിനെ അറിയുക  RASOOLINE ARIYUKA
അബ്ദുൽ മുഹ്സിൻ ഐദീദ്   ABDUL MUHSIN AIDEED

 

 

 

photo_2019-11-23_06-52-38