മക്കളുടെ ഉന്നത വിജയത്തിന് കോഴ്‌സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട്…..: 1439 SHA’BAN 18 _SHAMSUDEN FAREED

untitled

മക്കളുടെ ഉന്നത വിജയത്തിന് കോഴ്‌സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന..
രക്ഷിതാക്കളോട്…..

MAKKALUDE
UNNATHA VIJAYATHINU CORSUKAL THIRANJEDUKKUNNA RAKSHITHAKKALODU…..

ജുമുഅ ഖുതുബ.
SHABAN 18_1439
2018 MAY 04

DOWNLOAD BUTTON