മാനസിക രോഗം ; പരിഹാരം ഇസ്ലാം മാത്രം – MUHAMED NASEEF BIN IBRAHIM

manasika rogham

മാനസിക രോഗം കടന്നു കൂടുന്നതെങ്ങനെ? മാനസിക രോഗം മാറുവാനുള്ള , ഇസ്ലാം നിർദ്ദെശിക്കുന്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ … പരിഹാര വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുന്ന ഗുരുതര ഭവിഷത്തുകൾ…    കണ്ണൂര്  സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദിൽ മുഹമദ് നസ്വീഫ് ബിന് ഇബ്രാഹിം നടത്തിയ ക്ലാസ് ..

ഡൌണ്‍ ലോഡ്  ചെയ്യാൻ താഴെയുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക  ( 5.5 mb)

Download