മാതാപിതാക്കളോട് …: NIYAF BIN KHAALID

mathapithaakalod

വാടാനപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹവാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള ദർസ്  01
മാതാപിതാക്കളോട് …:  നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്
MAATHAA PITHAAKKALOD … NIYAF BIN KHALID  … FROM VATANAPPALLI RESIDENTIAL CAMP 1438