മുഖ്യ ശത്രു : ജുമുഅ ഖുതുബ _SAJID BIN SHERIEF_2020 NOV 20

  • ശൈത്വാന്റെ ശത്രുത
  • ശൈത്വാന്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ
  • ശൈത്വാന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ
  • ശൈത്വാന്റെ ദുർമന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ

മസ്ജിദ് ഇമാം അഹ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ, കാരപ്പറമ്പ്

🗓 20.11.2020