1-3 മുസ് ലിം സ്ത്രീ അന്തസ്സും, പദവിയും _SHAMSUDHEEN PALATH

muslim

മുസ് ലിം സ്ത്രീ
അന്തസ്സും, പദവിയും  _ JUMUA KHUTUBA
MUSLIM STHREE,ANTHASSSUM PADAVIYUM

PART 01
സ്ത്രീയുടെ മഹത്വം  -STHREEYUDE MAHATHVAM


PART 02
ഉമ്മയുടെ മഹത്വം _UMMAYUDE MAHATHVAM

 


PART 03
സ്ത്രീ ഒരു ഭാര്യയായാല്‍ _ STHREE ORU BHAARYAYAAYAAL