നമ്മൾ മൂല്യബോധമുള്ളവരാവുക : DR KK ZAKARIYYA SWALAHI

moolyam

സംഘടനാ പക്ഷപാതിത്യം ഇല്ലാതെ മനസ്സിരുത്തി കേൾക്കുക ……
നമ്മൾ മൂല്യബോധമുള്ളവരാവുക _ കെകെ സകരിയ്യ സ്വലാഹി _ കോഴിക്കോട് പ്രോഗ്രാം

PART 01

 

PART 02