നമസ്കാരം ; ജംഉം ഖസ്വറും : Salman Swalahi

QWQ

 

  • നമസ്കാരം ; ജംഉം  ഖസ്വറും
    Part 01:
Download

 

 

Part 02:

Download

 

 

 

Part 03
എന്തല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമസ്കാരം ജഅമും ഖസ്വരും ആക്കാം ?
കാരണമില്ലാതെ നമസ്കാരം ജഅമും ഖസ്വരും ആക്കാമോ ?

 

Download

 

 

Part 04
ജുമുഅ യുടെ കൂടെ അസർ നമസ്കാരം ജംഉ ആക്കാമോ ?
മഗ്രിബ് നമസ്കാരം പിന്തിപ്പിച്ച ഒരാൾക്ക്‌ ജംഉ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഇശാ നമസ്കരിക്കാമോ ?
നമസ്കാരം ജംഉ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കും ഇഖാമതും എങ്ങനെ ?

 

Download

 

 

Part 05
മഗ്രിബ് നമസ്കാരം പിന്തിച്ച ഒരാൾ ഇശാ നമസ്കാരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ?
ജംഉ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു നമസ്കാരവും ഒരുമിച്ചു നമസ്കരിക്കാമോ ?

Download

 

 

PART 06

എന്താണ് ഖസ്വർ?** ഖസ്വർ അനുവദനീയമാകുന്നത് എപ്പോൾ ?**യാത്രയിൽ ഖസ്വർ നമസ്കാരം നിർബന്ധമാണോ ?**

Download

 

 

PART 07
യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമസ്‌കാരം ഖസർ ആക്കാമോ ? ഖസറിന്റെ ദൂര പരിധി എത്ര ?

Download

 

 

Part 08:
നമസ്കാരം ഖസറാക്കലും ദൂര പരിധിയും പാർട്ട്‌ 02

Download

 

 

Part 09:

ജംഉം ഖസറും ആക്കുമ്പോൾ ബാങ്കും ഇഖാമതും എങ്ങനെ ?
യാത്രയിൽ മുഖീമായ ഇമാമിനെ തുടരുമ്പോൾ ഖസർ ആക്കാമോ ?

Download