പള്ളികളിലേക്കും, ഈദ് ഗാഹിലേക്കും പുറപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളോട് : SHAMSUDHEEN PALATH 1439 DUL QA’ADA

sthree-palli

പള്ളികളിലേക്കും, ഈദ്  ഗാഹിലേക്കും പുറപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളോട് :
PALLIKALILEKKUM EID GAAHILEKKUM POKUNNA STHREEKALODU_
SHAMSUDHEEN PALATH  1439 DUL QA’ADA


telegram channel link : https://t.me/voiceofsalafwebsite