സൂഫീ ദിക്ര് ; പേരോട് മുസ്ല്യാർക്ക് മറുപടി – KK ZAKARIYA SWALAHI DARUL HADEES MAKKAH

last

ഇസ്ലാമിൽ സന്യാസം കടത്തി കൂട്ടിയ മുബ്തദികളായ, കുഫ്രിയതിന്റെ വിശ്വാസകളായ സൂഫികള്‍ ജനങ്ങളെ വല വീശിയെറിയുന്ന കിറുക്കൻ ദിക്രുകളുടെ തട്ടിപ്പുകൾ പുറത്തു കൊണ്ട് വരുന്ന പുതിയ ക്ലാസ്  … മറുപടി തകര്ന്നടിഞ്ഞ സൂഫിസത്തിനു മാർക്കറ്റുണ്ടാക്കാൻ കിണഞ്ഞ്  പരിശ്രമിക്കുന്ന പേരോട്  മുസ്ല്യാരടക്കമുള്ള  സകല മുസ്ല്യാക്കന്മാർക്കും … Share

CLOCK ON DOWNLOAD ICON

Download