1-8 പ്രയാസപ്പെടുന്നവരോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുക : HASHIM SWALAHI

swadaqa-_h-swalahi

كن مع صاحب البلاء
PRAYAASAPPEDUNNAVARODOPPAM NILA KOLLUKA
പ്രയാസപ്പെടുന്നവരോടൊപ്പം നിലകൊള്ളുക
ഹാഷിം സ്വലാഹി എടുത്ത വോയ്സ് ക്ലിപ്പുകള്‍

PART 01


PART 02


PART 03


PART 04


PART 05


PART 6


PART 07


PART 08