രക്ഷയുടെ മാര്‍ഗ്ഗം , മൂന്നു ചോദ്യങ്ങള്‍ -VADANAPPALLI PUBLIC SPEECH_DR NIYAF BIN KHALID, ABDUL MUHSIN AIDEED

വാടാനപ്പള്ളി പൊതു പരിപാടി
VADANAPPALLI PUBLIC SPEECH
2022 JAN 10-1443 JAMADUL AKHIR 7

രക്ഷയുടെ മാര്‍ഗ്ഗം
RAKSHAYUDE MAARGGAM
(DR NIYAF BIN KHALID (وفقه الله تعالى)
PART 01


PART 02


മൂന്നു ചോദ്യങ്ങള്‍
MOONNU CHODYANGAL
( ABDUL MUHSIN AIDEED (وفقه الله تعالى))