റുഖിയ:ശറഇയ്യയും ചില കുപ്രചാരണങ്ങളും – Dr KK Zakariya Swalahi

ruqiyya

റുഖിയ ശറ ഇയ്യയും ചില കുപ്രചാരണങ്ങളും

Part 01

Download

 

 

Part 02

Download