സലഫിയ്യത്ത് തീവ്രവാദമല്ല; മതത്തില്‍ അതിരുകവിയലുമല്ല : ABDUL RAUF NADWI 1441 MUHARAM

salafiyyath

സലഫിയ്യത്ത് തീവ്രവാദമല്ല; മതത്തില്‍ അതിരുകവിയലുമല്ല :
ABDUL RAUF NADWI 1441 MUHARAM
SALAFIYYATH THEEVRAVAADAMALLA; MATHATHIL ATHIRU KAVIYALUMALLA
PALAKKAD ( MEPARAMBA UP SCHOOL DAWA MAJLIS)
2019 SEP 15