1-3 തദ്‌കിറ (പ്രതിവാര ദര്സ്സുകള്‍ _ മസ്ജിദുല്‍ റഹ്മാന്‍ വാടാനപ്പള്ളി) : HASHIM SWALAHI

thadkira

തദ്‌കിറ  പ്രതിവാര ദര്സ്സുകള്‍

DARS 1  സമയം
1441 മുഹറം 3 (സെപ്റ്റംബർ 2) തിങ്കളാഴ്ച
TIME _THADKIRA WEEKLY DARS_MASJIDU RAHMAN VADANAPPALLI
HASHIM SWALAHI


DARS 2
രഹസ്യ ജീവിതത്തിലെ തിൻമകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നെടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ..
1441 SAFAR 9
RAHASYA JEEVITHATHILE THINAMAKALIL NINNU RAKSHA NEDAANULLA MAARGGANGAL_HASHIM SWALAHI


DARS 3
രഹസ്യ ജീവിതത്തിലെ തിൻമകളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നെടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ( PART 2)
1441 SAFAR 16
RAHASYA JEEVITHATHILE THINAMAKALIL NINNU RAKSHA NEDAANULLA MAARGGANGAL_HASHIM SWALAHI