സൗഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആറു കാര്യങ്ങൾ : IBNUL QAYYIM RAHMATHULLAH

saubhaagyam

സൗഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആറു കാര്യങ്ങൾ : ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹ്മതുല്ലാഹിയുടെ രിസാലയുടെ വിവർത്തനം നടത്തിയത് നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്  وفق الله