ശൈഖ്‌ അബ്ദുൽ അസീസ്‌ അർ റയ്യിസ് (حفظه الله) സൗദിയിലുള്ള ഇഖ്‌വകൾക്ക്‌ നൽകിയ നസ്വീഹത്തിന്റെ വിവർത്തനം

ശൈഖ്‌ അബ്ദുൽ അസീസ്‌ അർ റയ്യിസ് (حفظه الله)  സൗദിയിലുള്ള ഇഖ്‌വകൾക്ക്‌ നൽകിയ നസ്വീഹത്തിന്റെ വിവർത്തനം
Shaikh Abdul Azees Al Rass Saudiyile Ikhavakalkku Nalkiya Nasweehath
Transilation by Ashik Bin Abdul Azeez   وفقه الله

🎤 ആഷിഖ്‌ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ്‌ وفقه الله

📌 ഇഖ്‌വാനി ആശയം സൗദിയിൽ പടർന്നു പിടിച്ചതിന്റെ ചരിത്രം

📌 ഇഖ്‌വാനി ആശയം തകർത്ത ഉലമാക്കളുടെ ഖിദ്മത്ത്‌

📌 മൻഹജ്‌ വ്യക്തമല്ലാത്ത കൂട്ടരുടെ അതിരു കവിച്ചിൽ

📌 ഒരാളെ ബിദ്‌അത്തുകനായി മനസ്സിലാക്കാൻ അഹ്ലുസുന്നഹ്‌ മുന്നോട്ട്‌ വെക്കാറുള്ള അടിസ്ഥാനങ്ങൾ