സൂഫിസം ഇസ്ലാമല്ല ; ശിയാഇസവും – ശംസുദ്ധീൻ ഫരീദ് , അബ്ദുൽ റൌഫ് നദ് വി

rrrr

ശിയായിസത്തിൽ നിന്നും അദ്വൈത സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചു വന്ന സൂഫിസത്തിന്റെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങളുടെ തനിനിറം വ്യക്തമാക്കുന്ന സമഗ്ര പഠനം … 2016 ഏപ്രിൽ 2 നു പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നടന്ന പൊതു പ്രഭാഷണം ..
സൂഫിസം ഇസ്ലാമല്ല ; ശിയാഇസവും – ശംസുദ്ധീൻ ഫരീദ് , അബ്ദുൽ റൌഫ് നദ് വി

 

ശംസുദ്ധീൻ ഫരീദ്

Download

അബ്ദുൽ റൌഫ് നദ് വി

Download