സൂഫിസത്തിൽ നിന്ന് സലഫിയ്യത്തിലേക്ക് .. ഇമാം വാസിത്വിയുടെ സത്യാന്വേഷണ യാത്ര_MUHAMED NASEEF_2021 JUNE

حلة الإمام الواسطي من التصوف المنحرف إلى تصوف أهل الحديث والأثر

The journey of Imam Waasiti رحمه الله from Soofism to Ahlu Sunnah

സൂഫിസത്തിൽ നിന്ന് സലഫിയ്യത്തിലേക്ക്..
ഇമാം വാസിത്വിയുടെ സത്യാന്വേഷണ യാത്ര

🎙Ustad Naseef Ibn Ibrahim