കഅബ ഒരു ചരിത്രപഠനം : MUHAMED NASWEEF IBRAHEEM_1439_2018

kaba-jaaramo

കഅബ
ഒരു ചരിത്രപഠനം
THE HISTORY OF HOLLY KA’BA BY MUHAMED NASWEF ( CALICUT PROG 1439)

▪️കഅബക്ക് താഴെ ക്വബറുകളോ??

▪️ഹിജർ ഇസ്മായീൽ എന്ന പേർ ആരുടെസൃഷ്ടി??

▪️ഇബ്രാഹീം നബിയേയും ഇസ്മായിൽ നബിയേയും ഉമ്മു ഇസ്മായീലിനേയും നിന്ദിക്കുന്ന കൊച്ചാക്കുന്ന ക്വുബൂരികളുടെ കുടിലത

▪️ കഅബയെ ജാറപ്പൂജക്ക് തെളിവാക്കുന്നവർക്ക് ആധാരം ശിയാക്കളുടെ വ്യാജപ്രമാണങ്ങൾ
❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️
🎤 മുഹമ്മദ് നസ്വീഫ് ബിൻ ഇബ്രാഹിം

_കോഴിക്കോട് കാരപ്പറമ്പ് സലഫി ദ അവ സെന്റർ പ്രോഗ്രാം


PART 01   ( CLICK ON DOWNLOAD BUTTON TO DOWNLOAD_NO VIRUS)


PART 02