തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്‌ലാം : KK ZAKARIYYA SWALAHI

EEEEEEE

من سلك طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقاًإلى الجنة
അഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ മേൽ കള്ള ആരോപണങ്ങൾ നടത്തുകയും അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒറ്റു  കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന  തൽബീസുകാരുടെ മുഖം മൂടിയഴിയുന്നു

തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്‌ലാം : DR KK ZAKARIYYA SWALAHI  *** MAKKA JARVAL PROGRAMME 1437 SHAVVAL

Download