തൗഹീദ് പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ അടിത്തറ : ABDUL NASAR MADANI

vty

തൗഹീദ് പ്രവാചക സ്നേഹത്തിന്റെ അടിത്തറ***    വാടാനപ്പള്ളി പോലിസ് സ്റെഷന് സമീപം  അബ്ദുൽ നാസർ മദനി നടത്തിയ പൊതു മതപ്രഭാഷണം *** 1437 റബീഉൽ അവ്വൽ 30 ഞായർ  …

Download