ഉളുഹിയ്യത്; ശ്രേഷ്ടതകളും വിധി വിലക്കുകളും : SALMAN SWALAHI

ZDASDASDASD

ഉളുഹിയ്യത്; ശ്രേഷ്ടതകളും   വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും വന്ന തെളിവുകളിലൂടെയുള്ള  ദർസ്
Salamn swalahi Qatar Programme 1437 Dulqada

Part 01
എന്താണ് ഉളുഹിയ്യത് ???
വിതരണം ആർക്കെല്ലാം ???
അതിന്റെ ശുരൂതുകൾ ???
ഉളുഹിയ്യത്  രീതിയിലാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ???

 


Part 02: 

ബലി മൃഗങ്ങളുടെ പ്രായം എത്ര ???
ഒരാൾ ഉളുഹിയ്യത് അറുത്താൽ  കുടുംബത്തിനും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ ???
മുടിയും നഖവും നീക്കം ചെയ്യരുത് , ഈ നിയമം ബാധകമാകുന്നത് ആർക്ക് ?