വേദനിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിലും ചില ആശ്വാസ വാക്കുകൾ_1439 Rajab 27_Niyaf Bin Khalid

asifa

വേദനിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിലും ചില ആശ്വാസ വാക്കുകൾ
VEDANIKKUNNA VAARTHAKALKKIDAYILUM CHILA AASHVAASA VAAKKUKAL_
ജുമുഅ ഖുതുബ _നിയാഫ് ബിന്‍ ഖാലിദ് _കണ്ണൂര്‍ സിറ്റി സലഫി മസ്ജിദ്
jumua khutuba_Niyaf bin Khalid