വിശ്വാസികൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ – SHAMSUDHEN FAREED

54 viswaasa chodyangalum utharavum

വിശ്വാസികൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ …54  ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള  വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്നും പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉത്തരങ്ങളും … വാടാനപ്പള്ളിയിൽ 1436 ദുൽഖാദ മാസത്തിൽ നടന്ന വിധ്യാർതികൾക്കുള്ള ഈ ദൌറയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തത്   ശംസുദ്ധീൻ ഫരീദ്  പാലത്ത് ..  കേൾക്കുക  .. കുടുംബത്തെ കേൾപ്പിക്കുക . ജീവിതത്തിൽ പകര്ത്തുക .. മറ്റുള്ളവർക്ക്  എത്തിക്കുന്നതിൽ താങ്ങളും പങ്കാളിയാവുക  . അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ .അമീൻ

CLICK ON DOWNLOAD ICON TO DOWNLOAD THIS CLASS

Download


PLAY HER