വിവാഹ മോചനത്തില്‍ കലാശിക്കാതിരിക്കാന്‍ …DR KK ZAKARIYYA SWALAHI SWALAHI RAHIMAHULLAH

വിവാഹ മോചനത്തില്‍ കലാശിക്കാതിരിക്കാന്‍
DR KK ZAKARIYYA SWALAHI RAHIMAHULLAH
(SHARARA MASJID JUMUA KHUTHUBA)
VIVAHA MOCHANATHIL KALAASHIKKAATHIRIKKAAN
1440 SAFAR 09_2018 OCT 19

വിവാഹ മോചനത്തിനുള്ള പരിഹാര മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ..
ദീന്‍ നോക്കി വിവാഹം ചെയ്തവര്‍ക്കുള്ള  ഗുണങ്ങള്‍..
നമ്മള്‍ സഹായിക്കേണ്ട മൂന്നു വിഭാഗങ്ങള്‍
ഈമാനുള്ള അടിമയാണ് ശിര്‍ക്ക് ചെയ്യുന്ന യുവാവിനെക്കാള്‍ ഉത്തമന്‍ ..
സുന്നത് മുറുകെ പിടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിവാഹം അന്വേഷിക്കുക ..
വിവാഹ ജീവിതത്തില്‍ നിര്‍വഹിക്കേണ്ട നിലപാട്