സകാത്ത് ശേഖരണ – വിതരണ രീതി; അഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ ശരിയായ സമീപനം

zakath image

കേരളത്തിൽ ഇത് വരെ നില നിന്നു വന്ന സകാത്ത് ശേഖരണ – വിതരണ രീതി അനിവാര്യമാണെന്നും മറിച് , നിഷിദ്ധമാണെന്നുമുള്ള നിലപാടുകൽക്കിടയിലുള്ള അഹ്ലുസ്സുന്നയുടെ ശരിയായ  സമീപനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചയാണ് ഈ ലേഖനം.  കാലമത്രയും നാം ശീലിച്ചു പോന്ന പല വിഷയങ്ങൾക്കും എതിരാണ് ഈ ചര്ച്ച എന്ന് സ്വാഭാവികമായും  തോന്നാം .വിമർശനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടാകാം . അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പണ്ടിതോചികമായ ചർച്ചയാണ്  ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ..  കൂടുതൽ കടപ്പാട്  അൽ ഇസ്ലാഹ് മാസിക 

 

 

Download